Koncepcja

Nasi uczniowie:

 • uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
 • intensywnie uczą się języków obcych,
 • zdobywają certyfikaty językowe,
 • wyjeżdżają na zagraniczne obozy językowe,
 • uczestniczą w międzynarodowej wymianie młodzieży,
 • biorą udział w projektach międzynarodowych,
 • wybierają moduły sportowe zgodne z zainteresowaniami.

Nasza szkoła:

 • dysponuje nowoczesną bazę dydaktyczną,
 • zapewnia bezpieczeństwo,
 • oferuje naukę w mało licznych klasach,
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań,
 • efektywnie przygotowuje do konkursów przedmiotowych,
 • umożliwia rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia,
 • pozyskuje środki unijne na realizację projektów międzynarodowych,
 • uczy tolerancji i akceptacji,
 • oferuje stypendia.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) - certyfikat językowy

Motto programu brzmi: "Wykształcenie daje perspektywy – wielojęzyczność otwiera horyzonty"

Szkoła nasza spełnia wszelkie kryteria i jest pierwszym gimnazjum w powiecie zielonogórskim z tak ciekawym i innowacyjnym programem nauczania języka niemieckiego!!!

Oferta edukacyjna szkół partnerskich zakłada możliwość zdobycia dyplomu językowego DSD I uznawanego w całej Europie! Gimnazjaliści zdają egzamin DSD I na poziomie B1 lub A2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego).

DSD jest egzaminem państwowym. Jest przewidziany dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin przeprowadzany jest nieodpłatnie (finansowany przez Republikę Federalną Niemiec). Przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec. Zdają go uczniowie klas trzecich z poszerzonym programem nauki języka niemieckiego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Polska należy do państw realizujących program DSD z największym powodzeniem na całym świecie!!!

Okres przygotowania do egzaminu i egzamin wbudowany jest w system zajęć edukacyjnych. Opiekę merytoryczną nad kadrą nauczycielską sprawuje koordynator regionalny delegowany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty (KMK). Projekt niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowany jest we współpracy z Goethe-Institut oraz z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za granicą (ZfA). Innymi ważnymi partnerami są Niemiecka Akademicka Służba Wymiany oraz Służba Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Nauki, Oświaty i Kultury Landów Niemieckich.

Program DSD I to przede wszystkim szansa na:

 • naukę języka niemieckiego od podstaw 5 godzin tygodniowo,
 • część zajęć prowadzi native speaker - oddelegowany przez Ministerstwo Niemieckie,
 • ukończenie etapu edukacyjnego w gimnazjum i przystąpienie do egzaminu zewnętrznego A2/B1 (certyfikat językowy wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Nauki),
 • zaangażowanie się w wymianę z Niemcami oraz udział w wycieczkach do krajów niemieckojęzycznych, by jeszcze bardziej motywować uczniów do nauki języka niemieckiego oraz stwarzać możliwość żywego kontaktu z językiem,
 • udział w konkursach i imprezach kulturalnych,
 • współpracą ze szkołą w Neuzelle

Dlaczego warto zdawać DSD?

DSD to świadectwo językowe umożliwiające podjęcie studiów w Niemczech, pomaga ubiegać się o stypendium, zwiększa szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy. Uczniowie przygotowujący się mają szanse uzyskać stypendium w Niemczech. Co roku kilka osób z Polski, które najlepiej zdały egzamin, uzyskują pięcioletnie stypendia na wybrane przez siebie studia w Niemczech. Przygotowanie do DSD to nauka zgodnie z międzynarodowymi standardami i nowoczesnymi metodami, motywacja do systematycznej, efektywnej pracy - także samodzielnej.

Jak wygląda egzamin DSD?

 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 • W trakcie egzaminu sprawdzane są wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, które oceniane są równoważnie - po 25% (4 x 24 punkty).
 • Część pisemna składa się z: słuchania (HV); czytania (LV) oraz pisania (SK). W części dotyczącej pisania uczeń musi wykazać się umiejętnością: analizy przedstawionego tekstu i grafiki lub statystyki; interpretacji; argumentowania za i przeciw; wyrażania opinii. Część pisemna sprawdzana jest w Niemczech.
 • Część ustna odbywa się w szkole, składa się z 2 części, w pierwszej uczeń otrzymuje wybrany dla niego przez nauczyciela temat/impuls - zestaw haseł, po 20 minutach przygotowania prezentuje go i odpowiada na pytania komisji.
 • W etapie następnym prezentuje wybrany przez siebie rok wcześniej temat. Do prezentacji może wykorzystać plakat, może także przygotować ją w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu PowerPoint itp. Po zakończeniu prezentacji odpowiada na pytania komisji.

Kiedy odbywa się egzamin?

 • Egzamin B1 przeprowadzany jest w marcu.
 • Egzamin przeprowadzany jest tego samego dnia na całym świecie.

 

DLACZEGO NIEMIECKI?

 • Niemcy to najważniejszy partner gospodarczy Polski.
 • W naszym kraju funkcjonuje około 6000 firm z niemieckim kapitałem.
 • 25% polskiego eksportu trafia do Niemiec.
 • Ponad 600 polskich miast nawiązało partnerstwo z miastami w Niemczech.
 • Rynek pracy w Niemczech jest otwarty dla Polaków, a znajomość języka niemieckiego zwiększa szansę na atrakcyjną ofertę pracy w Niemczech, jak również w Polsce.
 • Prawie żaden inny kraj europejski nie posiada tak wielostronnej oferty w dziedzinie szkolnictwa wyższego - w Niemczech studiuje 240 tys. studentów z całego świata.
 • Niemcy zajmują czołowe miejsce na świecie w organizowaniu międzynarodowych targów.
 • Aż 120 mln ludzi posługuje się językiem niemieckim jako językiem ojczystym.
 • Znajomość języka niemieckiego ułatwia naukę kolejnych języków obcych.